لوگوی ماد
0

سبد خرید شما خالی است.

0

برای مشاهده لیست وارد شوید...

مشاهده محصولات فروشگاه
mohamadreza-ansari

نام و نام خانوادگی:

محمدرضا انصاري

تحصیلات
 دکتري مدیریت حرفه اي کسب و کار (DBA )با گرایش بازاریابی، موسسه پژوهشگران دانشگاه تهران.
 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی-مدیریت تولید، دانشگاه اصفهان، معدل 18/50 .
 کارشناس مدیریت صنعتی، دانشگاه هرمزگان، معدل17/10.
تخصص و توانمنديهاي فردي
 مدیریت راهبردي بازار و توسعه بازار؛
 مدیریت فروش حرفه اي؛
 مذاکره تجاري؛
 تحلیل و آموزش زبان بدن و رفتارهاي غیرکلامی؛
 برنامه ریزي استراتژیک سازمانی و شخصی؛
 آسیب شناسی عدم موفقیت برنامه ریزي استراتژیک در مرحله اجرا در سازمانهاي ایرانی؛
 هدایت سازمان در مسیر تعالی؛
 کارآفرینی در شرایط بحران؛

فعالیتهاي حرفه اي
معاونت بازرگانی شرکت فنی مهندسی رادطب نقش جهان خردادماه 1390 تاکنون
مشاور بازاریابی و تبلیغات شرکت کیمیا بهبود آرمان مردادماه 1395 تا کنون
مشاور بازاریابی و تبلیغات گروه تولیدي- بازرگانی درمان تجهیزآفرید خرداد ماه1393 تا کنون
فروردین 1393 تادیماه 1394
مشاور بازاریابی و فروش شرکت مهراز مد
اردیبهشت ماه1392 تااردیبهشت ماه 1393
مشاور بازاریابی و تبلیغات شرکت مه شکن سازه
مشاور بازاریابی و تبلیغات کانون آگهی و تبلیغات بازار مثبت تیرماه 1390 تا تیرماه 1391
مدیر عامل دفتر توزیع و بازاریابی جنوب کشور ، شرکت راد طب نقش جهان دیماه 1391 تا کنون
آذر ماه 1390 تااردیبهشت ماه 1391
کارشناس ارشد طرح و برنامه سازمان صنایع دریایی گروه شناورهاي اثرسطحی
اردیبهشت ماه 1391
اسفندماه 1391
مدیر تعالی سازمان صنایع دریایی گروه شناورهاي اثرسطحی
مدیربازاریابی و فروش شرکت بهکو (بهینه کوشان سپهر ) مهر 1389 تا خرداد1390
کارشناس و مشاور شرکت فراگزین جنوب در زمینه پروژه هاي مدیریت ، کیفیت و بهره وري مهرماه 1390 تا کنون
کارشناس ارشد پیادهسازي سیستم مدیریت یکپارچه(IMS )در شرکت کاشی و سرامیک حافظ آذر1390 تا شهریور1391
کارشناس ارشد پیادهسازي سیستم مدیریت کیفیت 2008 – 9001 ISO در سازمان فناوري اطلاعات شهرداري بهمن 1390 تا شهریور1391
شیراز
سرپرست واحد برنامه ریزي نگهداري و تعمیرات فازهاي 1 تا 10 مجتمع گازي پارس جنوبی تحت پیمان شرکت فنی و تیرماه 1390 تامهرماه 1390
مهندسی اوج نصر فارس
خردادماه 1389 تاخردادماه 1390
شناسایی ، تحلیل و بهبود فرایندهاي بازرگانی، تولیدي و نگهداري و تعمیرات در شرکت هاي
هواپیماسازي ایران (هسا) ، همگام خودرو آسیا ، پیشرو دیزل آسیا ( پیشرو یدك سابق) و رسول ماشین براساس استاندارد APQC
خرداد ماه 1389 تا خردادماه1390
کارشناس واحد تحلیل و طراحی سامانههاي تولیدي(مهندسی و برنامه ریزي تولید، نگهداري وتعمیرات)
شرکت بهکو (بهینه کوشان سپهر )
آذرماه 1391 تا اردیبهشت ماه1392
کارشناس ارشد پیاده سازي سیستم مدیریت کیفیت ( 2008-9001 ISO)در شرکت فارس صادق،
فاز 14 منطقه ویژه اقتصادي پارس جنوبیآذرماه 1389 تاخردادماه 1390
مشاور سامانههاي تولیدي(مهندسی و برنامه ریزي تولید، نگهداري وتعمیرات) شرکت همگام خودروآسیاتیرماه 1389 تافروردین 1390
کارشناس ارشد پیاده سازي سیستم هاي اطلاعات مدیریت ( سامانه هاي تولیدي ) شرکت هواپیماسازي ایران ( هسا )
دیماه 1389 تاخردادماه 1390
مدیر پروژه پیاده سازي سیستم هاي اطلاعات مدیریت ( سامانه هاي تولیدي ) شرکت همگام پرس آسیا
بهمن ماه 1389 تااردیبهشت 1390
مدیر پروژه پیاده سازي سیستم هاي اطلاعات مدیریت ( سامانه هاي تولیدي ) شرکت رسول ماشین
اسفندماه 1389 تاخردادماه 1390
مدیر پروژه استقرار سامانه هاي تولیدي (مهندسی و برنامه ریزي تولید ، نگهداري و تعمیرات ) شرکتپیشرو یدك
آذرماه 1388 تاخرداد 1389
همکار طرح هاي پژوهشی- اجرایی شرکت کیفیت پردازان یزد
آذرماه 1388 تاخرداد ماه 1389
کارشناس ارشد پروژه عارضه یابی بر اساس طرح سازمان نوسازي صنایع ایران، در شرکت کیمیا سرامیزد
اردیبهشت ماه 1386تاشهریورماه 1386
نوشتن طرح توجیهی براي تاسیس خط تولید ماءالشعیر در شرکت ساغر (خنج نوشینه)
فروردینماه 1385 تاشهریورماه 1385
کارشناس پروژه تحلیل فرایندها و طراحی مجدد وظایف و فعالیت ها در بخش فنی-مهندسی شرکتمخابرات استان هرمزگان
اردیبهشت ماه 1385 تاشهریورماه 1385
مدیر پروژه زمان سنجی و روش سنجی ( کارسنجی) انجام فعالیت ها در شرکت دوچرخه سازي
هرمز دوچرخ
عضو انجمن مدیریت منابع انسانی ایران 1384 تا 1385

فعالیتهاي آموزشی
سخنرانی حرفهاي با موضوع موفقیت در کسب و کار– شرکت رادمان صنعت 1394
سخنرانی حرفهاي با موضوع موفقیت در زندگی – شرکت مه شکن سازه 1394
برگزاري کارگاه آموزشی با موضوع تبلیغات و بازاریابی– شرکت رادمان صنعت 1394
برگزاري کارگاه آموزشی با موضوع زبان بدن– شرکت مه شکن سازه 1394
برگزاري کارگاه آموزشی با مذاکره حرفه اي– شرکت مه شکن سازه 1394
برگزاري کارگاه آموزشی با موضوع برندسازي– شرکت مه شکن سازه 1394
برگزاري کارگاه آموزشی با موضوع زبان بدن– گروه تولیدي-بازرگانی درمان تجهیز آفرید 1394
برگزاري کارگاه آموزشی با مذاکره حرفه اي– گروه تولیدي-بازرگانی درمان تجهیز آفرید 1394
سخنرانی حرفهاي با موضوع مدیریت استراتژیک و هدفگذاري – دانشگاه آزاد واحد لنجان 1393
سخنرانی حرفهاي با موضوع مدیریت استراتژیک و هدفگذاري – کانون آگهی و تبلیغات بازار مثبت 1393
سخنرانی حرفهاي با موضوع موفقیت – کانون آگهی و تبلیغات بازار مثبت 1393
سخنرانی حرفهاي با موضوع مدیریت فروش و راهکارهاي افزایش فروش – کانون آگهی و تبلیغات بازار 1393
مثبت
سخنرانی حرفهاي با موضوع برقراري ارتباط موثر– کانون آگهی و تبلیغات بازار مثبت 1393
سخنرانی حرفهاي با موضوع خلاقیت و نواوري– کانون آگهی و تبلیغات بازار مثبت 1393
مدرس حرفهاي موسسه فنی و حرفهاي کیان مهر (مدیریت بازار / دورههاي تربیت بازرگان بین-المللی 1391 تا 1392 )
سخنرانی حرفهاي با موضوع مدیریت خلاقیت و نوآوري نظام یافته در اداره کل استاندارد استان 1391فارس
مدرس حرفه اي مدیریت استراتژیک شرکت مشاوره و آموزش فراگزین جنوب 1391 تا کنون
مدرس حرفهاي دورههاي مدیریت استراتژیک و مدلهاي سرآمدي سازمانی در سازمان صنایع دریایی 1390تا 1391
مدرس دانشگاه پیام نور واحد فولاد شهر اصفهان (مدیریت بهرهوري / کنترل کیفیت / مدیریت نگهداري 1389 تا 1391
و تعمیرات / سیستمهاي خرید و انبارداري / پروژه / کارآموزي )
مدرس دورههاي کارآفرینی جهاد دانشگاهی اصفهان واحد صنعتی 1390تا 1391
مدرس حرفهاي مدیریت استراتژیک موسسه فنی و حرفهاي تبلور دانش 1389 تا 1390
مدرس حرفهاي مدیریت استراتژیک موسسه کارآفرینی افرا 1387 تا 1389
مدرس حرفهاي کارآفرینی موسسه کارآفرینی افرا 1387 تا 1389
مدرس مدیریت کیفیت موسسه فنی و حرفهاي تبلور دانش 1389 تا 1390
مدرس دورههاي MBA موسسه فنی و حرفهاي تبلور دانش 1389 تا 1390
مدرس شرکت مشاوره و آموزش فراگزین جنوب ( سیستم مدیریت کیفیت 2008-9001 ISO / مدیریت کیفیت 1390 تا 1392 )
مدرس شرکت فنی مهندسی اوج نصر (مدیریت استراتژیک پروژه براي واحد نگهداري و تعمیرات شرکتبین المللی پتروشیمی آریاساسول 1390)
مدرس مدیریت منابع انسانی موسسه کارآفرینی افرا (مدیریت تولید / مدیریت منابع انسانی / مدیریت ریسک 1387 تا 1389 )
مدرس مدیریت کیفیت در موسسه کارآفرینی افرا 1387 تا 1389

گواهینامه ها
گواهینامه ممیزي داخلی سیستم مدیریت کیفیت 2008 – 9001 ISOمبتنی بر استاندارد ISO 1391
19011از موسسه فراگزین جنوب
گواهینامه خودارزیابی مبتنی بر مدل تعالی EFQM ویرایش 2010 از موسسه فراگزین جنوب 1391
گواهینامه ممیزي سیستم مدیریت کیفیت 2008 – 9001 ISO از سازمان فنی و حرفهاي مرکز 1389اصفهان
گواهینامه پیاده سازي و ممیزي EFQM از اداره تحقیقات و استاندارد ایران، استان هرمزگان 1385
گواهینامه پیاده سازي OHSASS18001 از اداره تحقیقات و استاندارد ایران، استان هرمزگان 1385

کتاب، مقالات وپایان نامه
تالیف کتاب بهبود بهره وري نیروي انسانی در سازمانهاي ایرانی 1389
ارائه مدلی جهت تحلیل تاثیر شخصیت برند مقصد، خودپنداره، خودکارکردي بر نیات رفتاري گردشگران 1392
نسبت به بازدید مجدد از شهر پول کجور در استان مازندران2013
بهبود روابط کارگر و کارفرما: نگرش اسلامی به مدیریت منابع انسانی 1391
برنامه زمان بندي جریانکارگاهی چند هدفه ماشین آلات به کمک الگوریتم بهینه سازي گروه 1390
ذرات(PSO)
اولویت بندي استراتژي هاي نگهداري و تعمیرات با استفاده از تکنیک AHP و انتخاب استراتژي بهینه 1389
با رویکرد GP ،مطالعه موردي: کارخانه همگام خودرو آسیا
بهینه سازي سیستم نگهداري وتعمیرات با رویکرد ترکیبی MCDM و GP 1389

علایق شخصی
راه اندازي کسب و کارهاي جدید در حوزه هاي صنعتی، خدماتی، بازرگانی، درمانی
راهبري بنگاههاي اقتصادي و ارتقاي سطح عملکرد و کیفیت عملکردي آنها
طراحی و پیاده سازي سیستم بازاریابی و فروش بنگاههاي اقتصادي
سخنرانی، تدریس، مشاوره و آموزش
مدیریت بحران
محوریت فعالیتهاي فرهنگی و اجتماعی
فعالیت در حوزه هاي اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی

لوگوی ماد

تمامی حقوق این سایت برای موسسه آموزش عالی آزاد ماد است و کپی برداری از آن پیگرد قانونی دارد.