لوگوی ماد
0

سبد خرید شما خالی است.

0

برای مشاهده لیست وارد شوید...

مشاهده محصولات فروشگاه

گیلانی
پروفسور سید صدرالدین نجاتی گیلانی از اساتید مطرح دانشگاه و از مشاوران حوزه
مدیریت و استراتژیک میباشد که تعدادي از سوابق ایشان در ذیل اشاره شده است:
پروفسور مدیریت استراتژیک از دانشگاه تیساید انگلستان(Teesside ، (
پروفسور سیستمهاي اطلاعاتی و مدیریتی از دانشگاه برنماث انگلستان
(Bournmouth)
پروفسور (Professor Full (بازرگانی و تجارت عمومی از دانشگاه لینکلنشایر انگلستان
،(Linconshire)
برنده جایزه سلطنتی انگلستان در مدیریت استراتژیک
رئیس سابق دانشکدة سیستمهاي اطلاعاتی بازرگانی و تجاري دانشگاهBournmouth
انگلستان،
رئیس سابق مرکز مدیریت دانشگاهTeeside انگلستان،
مؤسس، مدیرعامل و رئیس دانشگاه انگلیسی سوهر (Sohar (در کشور عمان
عضو بنیادي انجمن بینالمللی CYBERNETICS ،
عضو بنیادي انجمن بینالمللی SME ،
عضو بنیادي انجمن بینالمللی علوم مدیریت،
یکی از مؤسسین مرکز فنآوري صنعتی و رقابتی در اروپا (بین دانشگاه تیساید و اتحادیۀ
اروپا)
برنده دو طرح کلان پژوهشی در توسعه صنعت و ایجاد اشتغال از اتحاد اروپا.
پروفسور نجاتی مشاور تعدادي از شرکتهاي اروپایی در رابطه با مهندسی مجدد سازمانی
تسهیل و ایجاد سرمایهگذاري براي مرکز فنآوري صنعتی و رقابتی وخصوصیسازي
میباشد.
ایشان مشاور استراتژي- مهندسی مجدد سازمانی و برنامهریزي دگرگونی استراتژیک و
ارائه کننده برنامههاي آموزشی در چندین شرکت عمده سرمایهگذاري،تولیدي و بازرگانی
در صنایع مختلف در ایران میباشد
· فعالیتهاي ایشان در ایران به شرح زیر میباشد:
· تدوین و طراحی راهبردها و ساختارهاي هلدینگ و شرکتهاي زیرمجموعه و ساختارهاي
رقابتی در تعدادي از بزرگترین شرکتهاي سرمایهگذاري ایران،
· طراحی، فرهنگسازي و پیادهسازي برنامههاي مهندسی مجدد سازمانی و استراتژي و
ایجاد ساختارهاي سازمانی مؤثر در شرکتهاي بزرگ خصوصی و دولتی ایران،
· طراحی و تدوین برنامههاي مدیریت تحول سازمانی و ایجاد فرهنگ رقابتی،
· برگزار کننده دورههاي آموزش تخصصی مدیران ارشد و میانی در زمینههاي مدیریت
استراتژي، برنامهریزي استراتژیک و وظایف هیئت مدیره،
· برگزار کننده دورههاي آموزش مشاوره پیشرفته مدیریت براي مشاوران ارشد شرکتهاي
SME زیر نظر سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران

لوگوی ماد

تمامی حقوق این سایت برای موسسه آموزش عالی آزاد ماد است و کپی برداری از آن پیگرد قانونی دارد.