...ما هستیم...

پل معالی اباد، به سمت صنایع،
اولین کوچه سمت راست ( جنب رودخانه) ساختمان ماد

بهترین راه برای به موسسه

نزدیکترین ایستگاه مترو به موسسه آموزش عالی آزاد ماد استگاه مترو میرزای شیرازی می باشد.

از ایستگاه مترو میرزای شیرازی تا موسسه آموزش عالی آزاد ماد، حدود 5 دقیقه فاصله می باشد. (پیاده روی معمولی) (500 متر)

از ایستگاه مترو شریعتی تا موسسه آموزش عالی آزاد ماد، حدود 15 دقیقه فاصله می باشد. (پیاده روی معمولی) (1.3 کیلومتر)

نزدیکترین ایستگاه اتوبوس به موسسه آموزش عالی آزاد ماد ایستگاه اتوبوس میرزای شیرازی می باشد.

موسسه آموزش عالی آزاد ماد در مرکز این دو ایستگاه قرار دارد. از هر دو ایستگاه حدود 5 دقیقه تا موسسه آموزش عالی آزاد ماد فاصله می باشد. (پیاده روی معمولی) (400 متر)

پل معالی آباد به سمت صنایع سمت راست اولین کوچه 

 

دیدگاهتان را بنویسید

3 × یک =