مدت زمان پاسخگویی به این آزمون، 25 دقیقه می باشد.
25:00

pre ielts