موسسه کسب و کار ماد

تاریخ تاسیس :1385

شماره مجوز قطعی : 24/3007

بیانیه ارزش

ما معتقد به این سخن هستیم :

مرا به تجربه معلوم گشت اندر آخر احوال 

که ارزش آدمی به علم است و ارزش علم به مال

چشم انداز

ما می خواهیم با شناسایی نیاز های آموزشی جامعه ، موثرترین آموزش های کاربردی را ارئه دهیم و در این مسیر همیشه پیشرو خواهیم بود .

استراتژی

ما فقط یک استراتژی داریم و آن رضایت

 مشتری هایمان است.