دانلود فایل های صوتی کارگاه مدیریت منابع انسانی دکتر ابوالعلایی

پارت اول95 مگابایتدانلود
پارت دوم 95 مگابایتدانلود
پارت سوم74 مگابایتدانلود
پارت چهارم64 مگابایتدانلود