کارگاه مدیران و خطاهای تصمیم گیری دکتر علی صاحبی

پادکست کارگاه آموزشی مدیران و خطاهای تصمیم گیری

پارت اول پادکست کارگاه مدیران و خطاهای تصمیم گیری100mbدانلود
پارت دوم پادکست کارگاه مدیران و خطاهای تصمیم گیری76mbدانلود
پارت سوم پادکست کارگاه مدیران و خطاهای تصمیم گیری64mbدانلود
پارت چهارم پادکست کارگاه مدیران و خطاهای تصمیم گیری65mbدانلود