در بلندترین شب سال، فرصت ها برای دریافت تخفیف کوتاه است...