تاریخ شروع

08:00

سه شنبه - 1401/12/02

تاریخ پایان

16:00

چهارشنبه - 1401/12/03

آدرس

شیراز مجتمع فرهنگی دانشگاه شیراز

سمینار ژنتیک در تاریخ دو و سه اسفند سال 1401  برگزار کردید.