تاریخ شروع

14:00

پنج‌شنبه - 1403/02/06

تاریخ پایان

14:00

جمعه - 1403/02/07

آدرس

شیراز، پل معالی آباد، کوچه 2 میرزای شیرازی،فرعی اول سمت چپ، موسسه کسب و کار ماد

کارگاه آموزشی قانون کار 2 روزه
به همراه ارائه گواهینامه موسسه کار و تامین اجتماعی
زمان برگزاری:
پنج شنبه 6 اردیبهشت ساعت 14:00 الی 20:00
جمعه 7 اردیبهشت ساعت 8:00 الی 14:00

محل برگزاری: شیراز، پل معالی آباد، کوچه 2 میرزای شیرازی،فرعی اول سمت چپ، موسسه کسب و کار ماد

سرفصل های قانون تامین اجتماعی:

 • کلیات- تاریخچه تامین اجتماعی
 • تعهدات کوتاه مدت و بلندمدت
 • قراردادهای پیمانکاری
 • غرامت دستمزد و حوادث ناشی از کار
 • بیمه اختیاری و حرف و مشاغل آزاد و شرایط آن
 • چگونگی تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آن به تامین اجتماعی
 • اقلام مشمول کسر حق بیمه

سرفصل های قانون کار:

 • مبانی و کلیات
 • دامنه شمول قرارداد کار
 • قرارداد کار
 • شرایط کار
 • مراجع حل اختلاف کار
 • حفاظت فنی و بهداشت کار
 • تشکلهای کارگری و کارفرمایی