مقطع و رشته تحصیلی:

کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی-سازمانی

دکتری مدیریت حرفه ای کسب و کار

سابقه کاری/ سمت/ مدت زمان فعالیت:

* مدیر موسسه مهد قرآن/ مدیر داخلی/ 84-80

*اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی/ رییس اداره/ 86 تا کنون