فارغ التحصیل مقطع كارشناسي:

دانشگاه پیام نور واحد ممسنی
رشته: حسابداری
گرایش: حسابداری

فارغ التحصیل مقطع كارشناسي ارشد:

دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته: حسابداری
گرایش: حسابداری
عنوان پایان نامه: بررسی رابطه ریسک اعتباری و عملکرد شرکتهای سرمایه کذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سابقه فعالیتهاي تحقیقاتي – پژوهشي مقاالت،تالیفات…،

بررسی رابطه ریسک اعتباری و عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نام مجله:Journal of Applied Science and Agriculture(JASA)دوره هاي علمي – كاربردي گذرانده شده:


مربیگری حقوق و دستمزد( سازمان فنی و حرفه ای)
مربیگری رایانه کار حسابداری مالی  (سازمان فنی و حرفه ای)
مربیگری حسابرس درجه او2  (سازمان فنی و حرفه ای)
مربیگری بازاریابی  (سازمان فنی و حرفه ای)
مدیریت آموزشگاه های فنی و حرفه ای ازاد( سازمان فنی و حرفه ای)
دوره آموزشی پداگوژی ( سازمان فنی و حرفه )

تجارب كاري:

 بانک کشاورزی –  کاربر مالی  – 6سال
بانک کشاورزی –  مسول شعبه  – 7 سال
بانک کشاورزی  – کارشناس /بازرس مالی – 2 سال 
 آموزشگاه حسابداری امید  – مدیر و مربی – 7 سال 


سابقه فعالیتهاي آموز شی و تدریس:

  • دانشگاه پیام نور واحد ممسنی کارشناسی
  • دانشگاه آزاد اسالمی واحد ممسنی کاردانی و کارشناسی 
  •  آموزشگاه حسابداری امید