همایش رایگان موسسه آموزش عالی ماددکمه همایش رایگان موسسه آموزش عالی ماد2
95‎٪ مشکلات سازمانها به مدیریت نیروی انسانی و 5‎٪ نیز به کارکنان مربوط است.

کارگاه های آموزشی

اساتید

سازمان های طرف قرار داد