همایش دکتر روستا 95/5/27

کارگاه آموزه های نو در بازاریابی و فروش - دکتردرگی-شیرازآبان95

کارگاه آموزه های نو در بازاریابی و فروش - دکتردرگی-شیرازآبان95

کارگاه آموزه های نو در بازاریابی و فروش - دکتردرگی-شیرازآبان95

سرفصل های MBA ( مدیریت بازاریابی )

1-استراتژی های بازاریابی

2-مدیریت فروش، تبلیغات و ترویج فروش

3-شناخت بازار ایران

4-مدیریت قیمت گذاری و تحلیل رفتار مشتری

5-بازرگانی خارجی و مکاتبات خارجی

آخرین اخبار

بنر ها و اعلانات