همایش رایگان موسسه آموزش عالی ماددکمه همایش رایگان موسسه آموزش عالی ماد2
95‎٪ مشکلات سازمانها به مدیریت نیروی انسانی و 5‎٪ نیز به کارکنان مربوط است.

      کارگاه های آموزشی